80.

پرسپکتیو سخت نیست ، فقط معلوم نیست از پشت کدوم کوه اومده که انقدر حرف حالیش نمیشه -_-

دلم درد میکنه
منبع این نوشته : منبع
درست میشه